GKTI, s.r.o.

Analýzy ● Vzdelávanie ● Poradenstvo

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Úvod

Hovoria výsledky

Dostať sa ďalej ...

Životné prostredie, hodnotové systémy, ciele, technika a metódy sa neustále menia. Ako je to s nami, ľuďmi? Zmenili sme sa taktiež rovnako? Vedome alebo nevedome?

Aké otázky z toho pre nás vyplývajú?

 • Ako môžeme ďalej cieľavedome a dôsledne určovať naše jednanie v neustále sa meniacom svete?
 • Ako si udržíme v budúcnosti prehľad pri neustále narastajúcom toku informácií, aby sme mohli s úplnou istotou podniknúť to, čo je správne?
 • Ako zaktivizujeme dnes ešte driemajúce energetické rezervy našich spolupracovníkov, zákazníkov, predstavených a kolegov?
 • Ako môžeme úspešne prežiť bez toho, aby sme podľahli v dôsledku vonkajších vplyvov, stále sa zvyšujúcemu časovému a konkurenčnému tlaku?

  . . . . . prostredníctvom tréningu!

Prečo GKTI tréning?

V celom našom tréningu je stredobodom záujmu človek. Pokročiť pri komunikácii s inými ľuďmi, s problémami a výzvami a možno i so sebou samým. A pretože my ľudia nemôžeme byť úspešnejší prostredníctvom niečoho iného ako prostredníctvom úspechu, bude účastník tréningu vedený k tomu, aby už po prvom tréningovom dni získal nové poznatky a tým dosiahol v praxi merateľné a konkrétne výsledky!

Každý tréning je nástrojom k vedeniu a preto je taktiež závislý na štruktúrach vedenia podniku. Podľa našich skúseností z toho vyplývajú dva dôsledky:

 1. Výcvik má byť, ak je to možné, organizovaný zhora nadol a tiež tak realizovaný.
 2. Každá skupina účastníkov tréningu by mala byť neutrálna, to znamená vytvorená z pozične rovnako postavených osôb.

Tam, kde sú pohromade dospelí, aby sa mohli navzájom pýtať, a tiež, aby dokázali prekročiť vlastný tieň, je našim najvyšším prikázaním diskrétnosť. Preto odmietame v záujme všetkých účastníkov kurzu vydávať posudky, pretože nemáme ľudí klasifikovať, ale ich podporovať!

Kvalitou k sile!


Cieľavedomé jednanie . . . . .


Prvý krok: PRÍPRAVNÁ FÁZA

Každý účastník našich tréningov bude pred zahájením informovaný o tom, čo ho v tréningu GKTI čaká, aby mal možnosť pripraviť sa.


Druhý krok: TRÉNINGOVÁ FÁZA

Prvý tréningový deň s vedúcim tréningu GKTI slúži:

 • k osobnému poznaniu názorov účastníkov
 • k motivácii účastníkov k tvrdej práci na sebe, ktorú tréning vyžaduje
 • k vypracovaniu podstatných poznatkov pre uplatnenie v praxi

V nasledujúcich tréningových dňoch si každý účastník na základe praktických cvičení uvedomí, aký pracovný potenciál a aké nevyužité možnosti v ňom ešte driemu. Tréningový deň opúšťa s konkrétnymi cieľmi pre každodennú prax. Každý účastník na budúcom tréningovom dni podáva správu o dosiahnutých výsledkoch. Dôležitou kontrolou je zaistené, že cesta od teórie k praxi sa bude vyznačovať taktiež skutočne merateľnými výsledkami.

Tretí a rozhodujúci krok: PRAKTICKÁ FÁZA

Bez priameho vzťahu ku každodennej praxi zostáva i to najlepšie školenie len šedou teóriou.

Pasívnym počúvaním prednášky sa totiž nikto nestane lepším tenistom, plavcom, alebo lyžiarom a nikdy nebude tiež lepším manažérom, predavačom, alebo servisným pracovníkom. Naozajstné zmeny správania si vyžadujú osobitné uplatnenie.

Preto ponúka praktická fáza príležitosť k tomu, aby účastníci tréningu preniesli získané poznatky okamžite do svojej každodennej praxe a poznatky získané štúdiom písomných podkladov využili voči sebe samým.

Pretože súlad medzi teóriou, praxou a dôslednou kontrolou dosiahnutých výsledkov poskytuje istotu, že sa vyrovnávame s náročnou, ale i nádejnou budúcnosťou.

. . . . . základ úspechu!

 

Ktoré tréningové kurzy GKTI pomáhajú dostať sa ďalej?

TOP-MANAŽMENT ČASOVÝ MANAŽMENT
MANAŽMENT PROJEKTOVÝ MANAŽMENT
ROZHODOVACÍ MANAŽMENT TÍMOVÁ SPOLUPRÁCA
OBCHODNÁ KOMUNIKÁCIA ZÁKAZNÍCKY SERVIS
MAJSTER MANAŽMENT STRES MANAŽMENT
KOUČING PREZENTÁCIA
ASISTENTKY - SEKRETÁRKY ORGANIZOVANIE VEĽTRHOV A VÝSTAV
KOMUNIKÁCIA TELEFONOVANIE
INDIVIDUÁLNE TRÉNINGY FIREMNO-SPOLOČENSKÝ PROTOKOL

Má sa trénovať externe, to znamená spoločne s účastníkmi z iných firiem, alebo interne?

Tam, kde sa dajú pripravovať skupiny 10 - 12 osôb interne, teda z jednej organizácie, ponúka nám to výhodu, že skupina súčasne trénuje ako tím a koncentrovane sa dajú prediskutovať aktuálne problémy väčšiny účastníkov.

Externé tréningy pomáhajú jednotlivým účastníkom, aby sa vyrovnali svojim, možno už skôr interne pripravovaným kolegom a porovnali svoje skúsenosti so skúsenosťami kolegov z iných pracovných sfér.

Tieto tréningy sa konajú v dohodnutých termínoch v priebehu celého roka.

Samozrejmosťou sú interaktívne tréningy presne podľa predstáv a cieľov našich partnerov, klientov, aby efekt vzdelávania bol maximálny.

Pre manažérske špičky vykonávame špecializované a diskrétne tréningy GKTI podľa cielených potrieb manažérov.


. . . . . Hovoria výsledky

_____________________________________________________________________________________________"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU"

GKTI, s.r.o.

so sídlom v Piešťanoch realizuje v období január 2011-jún 2013 dopytovo orientovaný projekt s názvom

3K pre cestovný ruch

podporený Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Vzdelávanie. ITMS kód projektu 26120130019.

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie."

www.esf.gov.sk

www.gkti.sk

www.asfeu.sk

 
Neutekaj za úspechom - choď mu v ústrety

Produkty