GKTI, s.r.o.

Analýzy ● Vzdelávanie ● Poradenstvo

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Úvod Analýzy a konzultácie

Insights MDI

Tlačiť
Schopnosti, vlastné sily a potenciál Vašich spolupracovníkov ako aj potreby Vašich zákazníkov systematicky spoznávať a využívať optimálne, vedú stále viac k rozhodujúcej výhode v súťaživosti. S diagnostickými nástrojmi INSIGHTS MDI nedosiahnete iba rozhodujúcu bázu, ale aj ako správne a úspešne komunikovať so zákazníkmi, partnermi, spolupracovníkmi. Programy tvoria účinný základ pre efektívny výber personálu a k integrácií členov tímu a vedúcich pracovníkov.

INSIGHTS MDI profily Vám umožňujú celkový pohľad na komplexnosť vývoja ľudskej osobnosti. Poukazujú, ako sa správame v určitých pracovných a stresových situáciách, ako v tíme reagujeme a ktorú úlohu si myslíme, že musíme hrať. Ponúkajú nám náhľad na štruktúru hodnôt, objasňujú našu osobnú ctižiadosť a vysvetľujú, prečo sa ojedinele správame výnimočne.

Každý športovec vie, ako je dôležité popri jeho fyzickej sile jeho duševná vyrovnanosť, on vie, že bez jeho tímu a spolupracovníkov a optimálneho vybavenia nemá žiadne šance na víťazstvo. Využívajúc toto poznanie, INSIGHTS MDI sa opiera o jeden základný systém, ktorý pomáha objasniť a optimalizovať všetky oblasti ľudského potenciálu:

 • Čo - Know-How (naše schopnosti, skúsenosti a kompetencie)
 • Ako - Správanie (naše prirodzené a získané spôsoby správania)
 • Prečo - Motívy (náš osobný hnací motor)
Rozsiahle prostriedky analýzy - INSIGHTS MDI Vám umožňujú, začínať so správnymi ľuďmi, správne ich trénovať, umožniť im primeranú kariéru a poskytnúť im optimálne pracovné prostredie - najlepší základ pre Váš úspech v podnikaní.

Úspech znamená porozumieť druhým

Použitie INSIGHTS MDI®:

Základné vedomosti o personálnej stratégií v najkratšom čase

Rôzne nástroje INSIGHTS MDI Vám presne ukážu pri každom jednotlivcovi, pri každom tíme, kde ich musíte nasadiť pre Vaše podnikanie a hospodársky úspech, aby ste optimálne využili ich schopnosti, pripravenosť, zručnosti v organizácií.

Oproti iným nástrojom na rozvojové poznanie INSIGHTS MDI potenciálnej analýzy má veľkú prednosť:

 • nebude poukazovať iba na zámerne ukazovanú stratégiu správania sa uchádzačov alebo spolupracovníkov, ale tiež na ich prirodzené autentické správanie sa
 • tak dosiahnete jeden skutočný autentický obraz jednotlivcov, ktorý Vám bude slúžiť ako východiskový základ pre Vašu celkovú personálnu politiku

INSIGHTS MDI sú všestrane nasaditeľné ako:

 • Podnikateľské CHECK - UP. Tým dosiahnete ideálny východiskový základ jedného systematického personálneho rozvoja. napr. na zhotovenie analýzy pracovných miest a pochopenie ich tímovej dynamiky.
 • Optimálny nástroj pre manažment, nadväzovanie vnútorných vzťahov k spolupracovníkom, ale tiež externých vzťahov k zákazníkom, partnerom a poskytovateľom služieb.
 • Podklad pre tvorenie tímu a rozvoj tímu.
 • Základ Vášho personálneho výberu a tvoreniu Assesment centier.
 • Individuálny nástroj sebapoznania pre možnosť rozvoja svojich schopností
 • Východiskový bod pre tréning vedúcich a riadiacich manažérov, ako aj individuálny koučing.
 • Nástroj, ktorý umožňuje aktivovať schopnosti.
 • Kritérium plánovania kariéry.


INSIGHTS MDI sú ľahko použiteľné

Úspech analýzy spočíva na porozumení a akceptácií.
Vyplnenie formulárov si nevyžaduje viac ako 15 - 20 minút.
Neobsahujú žiadne psychologické termíny, ani otázky, ktoré by zasahovali do intímnej sféry.

Analýza je zostavená z textovej a grafickej časti. Obsahuje približne 30 strán.
Okrem detailnej analýzy hodnotiacich údajov obsahuje aj okamžite použiteľné rady v praxi.
INSIGHTS MDI je poznávací model, ktorý nepozná žiadnych „porazených“, ale ukazuje konkrétne cesty jednania a konania na využitie vlastných schopností.
Osobné prednosti a schopnosti budú vždy orientované vo vzťahu k okoliu, aby sa
uľahčilo ich použitie v praxi.

 
INSIGHTS MDI online

Tieto analýzy sú dostupné na internete.

Doteraz vo svete bolo realizovaných viac ako 5 miliónov analýz.

INSIGHTS MDI

kompetentný model a jeho nástroje


INSIGHTS analýza pracovných miest

sprostredkuje primerané požiadavky pracovných miest pre nové obsadenie, alebo stresovú analýzu pri danom pracovnom nasadení.

MDI-leaderschip - check
poskytuje celkovú spätnú väzbu o schopnostiach riadenia účastníka. Obsahuje predloženie motívov a predstavu ohodnotenia, ako i z toho vychádzajúce správanie sa

S MDI - Trimetrix

analýzou pracovných miest sprostredkuje vlastný, vnútorný na to určený tím pod odborným vedením. Analýza obsahuje okrem toho individuálne otázky pre výber zamestnancov.


INSIGHTS MDI
- potenciálna analýza - verzia Manažéri – spolupracovníci
Rieši potenciál spolupracovníkov z pohľadu vedúcich síl

INSIGHTS MDI potenciálna analýza - verzia Top manažér
Rieši potenciál manažérov z pohľadu vedených spolupracovníkov

INSIGHTS MDI potenciálna analýza - verzia Predaj
Rieši potenciál obchodníkov, predajného štýlu a predajnej stratégie

INSIGHTS MDI potenciálna analýza - verzia Tím
Rieši tímové úlohy, ako aj pracovný, komunikačný a interaktívny štýl

INSIGHTS MDI Potenciálna analýza - verzia Zákaznícky servis
Rieši potenciál spolupracovníkov a manažérov v oblasti servisu

INSIGHTS MDI – Potenciálna analýza
Analyzuje osobný potenciál uchádzačov o zamestnanie ako aj študentov


Naše správanie je riadené našim temperamentom a prejaví sa v druhu a spôsobe, ako sa staviame k veciam . Správanie sa tu vyobrazuje prostredníctvom dvoch osí jedného systému so štyrmi časťami. Každá štvrtina má jednu farbu, ktorá opisuje vzor správania sa, ako zaobchádzame s podnetmi, ľuďmi, štruktúrami a pravidlami.


Od výbušne mysliacich červená, výbušne cítiacich žltá, vnútorne cítiacich zelená
až po vnútorne mysliacich modrá.

U každého človeka sa nájdu všetky štyri tendencie, ale väčšinou dominuje jeden jediný vzor správania. Spolu predstavuje INSIGHTS MDI potenciál analýzy
384 rôznych kombinácií spôsobu správania sa.

 • Objektívnosť a spravodlivosť INSIGHTS MDI vystupuje do popredia.
 • INSIGHTS MDI vyniká svojou ekonomickou použiteľnosťou a internacionalizáciou.
 • INSIGHTS MDI je v praxi cenený, vyskúšaný, veľmi uznávaný postup a na podklade praktických skúseností sa teší veľkej vážnosti.
 • Základ INSIGHTS MDI potenciálnej analýzy tvoria vedecké práce Williama M. Marston a Carl Gustav Jung. PIW MODEL - osobné záujmy, postoje a hodnoty - spočívajú na práci Eduarda Springera.
 • INSIGHTS MDI-analýza pracuje celosvetovo s 90 % -nou presnosťou.
  Táto presnosť je jeden z najpresvedčivejších faktorov pri akceptácií INSIGHTS MDI klientami.
 
Neutekaj za úspechom - choď mu v ústrety

Produkty